Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Kto je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2021?

Pridané: 19.1.2021

 

Daň z nehnuteľností upravuje § 4 až § 18 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“). 

Predmetom dane z nehnuteľností je daň z pozemkov; daň zo stavieb; daň z bytov.

Za aké zdaňovacie obdobie sa platí daň z nehnuteľností?

Podľa § 3 zákona o miestnych daniach je zdaňovacím obdobím pre daň z nehnuteľností kalendárny rok. Špecifikum tejto dane však spočíva v tom, že daň z nehnuteľností sa platí v aktuálnom roku. Uvedené znamená, že daň z nehnuteľností, ktorú daňovník zaplatí v roku 2021 sa vzťahuje na kalendárny rok 2021, a teda nie je to daň z nehnuteľností za rok 2020.

Kto je povinný platiť daň z nehnuteľností na rok 2021?

Daň z nehnuteľností na rok 2021 je povinný platiť ten daňovník (fyzická a právnická osoba), ktorý v rozmedzí dátumov od 2.1.2020 do 1.1.2021 (vrátane) bol alebo je vlastníkom, správcom, nájomcom, užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane (t. j. pozemku, stavby, bytu).

Daňovník, t. j. osoba, ktorá je povinná platiť daň z nehnuteľností je spravidla osoba, ktorá nehnuteľnosť vlastní, to znamená, že je vlastníkom pozemku, stavby alebo bytu, či nebytového priestoru.  Daňovník platí daň z nehnuteľností aj v prípade, ak spravuje nehnuteľnosť, t. j. je napr. správcom pozemku, či stavby vo vlastníctve štátu, vo vlastníctve obce, či vo vlastníctve vyššieho územného celku a je zapísaný ako správca tejto nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností. V prípade nájomného vzťahu s daňovníkom, t. j. s nájomcom nehnuteľnosti, je povinný daňovník (nájomca) platiť daň z nehnuteľností napr. v prípade nájmu pozemku, ak nájomný vzťah trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a je zapísaný v katastri nehnuteľností.

Aká je lehota na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2021?

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností podľa § 99a ods. 1 je povinný podať každý daňovník, ktorému vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností.

Zákon o miestnych daniach rozlišuje priznanie k dani z nehnuteľností a čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností.

Priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník pri prvom vzniku daňovej povinnosti, to znamená, že daňové priznanie podáva správcovi dane prvýkrát.

Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník v prípade, ak sa stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti; v prípade, ak dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru; alebo pri zániku vlastníctva, správy, nájmu alebo užívania nehnuteľností.

V prípade, ak daňovník v minulosti už podal daňové priznanie k dani z nehnuteľností, napr. podal daňové priznanie na rok 2020 a nič sa po podanom daňovom priznaní nezmenilonie je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na ďalšie roky. Ak by u daňovníka nastali vyššie uvedené zmeny, napr. ak sa stane vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti, podá čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností.

Lehota na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2021 je do 31. januára 2021, avšak nakoľko tento deň pripadne na nedeľu, termín na podanie daňového priznania je 1. február 2021.

Kedy daňovníkovi vzniká daňová povinnosť k dani z nehnuteľností na rok 2021?

Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností vzniká daňovníkovi 1. januára 2021, ak sa v roku 2020 (v rozmedzí dátumov od 2.1.2020 do 1.1.2021 vrátane) stal vlastníkom; správcom; nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

To, kedy sa daňovník stáva vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti je bližšie špecifikované v zákone o miestnych daniach, a to podľa toho, o aký predmet dane ide.

Vyššie uvedené znamená, že ak sa daňovník stal napríklad vlastníkom nehnuteľnosti v rozmedzí od 2.1.2020 do 1.1.2021 vrátane, je povinný platiť daň z nehnuteľností na rok 2021, avšak, v prípade, ak by sa stal vlastníkom nehnuteľnosti až 2.1.2021, bude povinný platiť daň z nehnuteľností až na rok 2022 (pozor, daňovník, ktorý sa stal napr. vlastníkom nehnuteľnosti 1.1.2020, zaplatil už daň z nehnuteľností na rok 2020, avšak bude platiť daň z nehnuteľností aj na ďalšie roky, ale daňové priznanie už na ďalšie obdobia podávať nemusí, a to v prípade, ak nedôjde k žiadnym zmenám).

Kedy daňovníkovi zaniká daňová povinnosť k dani z nehnuteľností na rok 2021?

Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností zaniká daňovníkovi 31. decembra 2020, ak v roku 2020 (v rozmedzí dátumov od 2.1.2020 do 1.1.2021 vrátane) zanikne vlastníctvo; správa; nájom alebo užívanie nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

Ako podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2021?

Daňové priznanie podáva daňovník na predpísanom tlačive s názvom "Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie automaty" , nájdete ho na stránke mfsr.sk ako: Editovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam - platné od 1. 1. 2015 | Ministerstvo financií Slovenskej republiky (stiahnite si tu). Tlačivo daňového priznania k dani z nehnuteľností je jednotné pre fyzické, ako aj právnické osoby.

Ako môžeme vidieť zo samotného názvu, priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na tom istom vzore, ako napr. priznanie k dani za psa, uvedené znamená, že ak má daňovník povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností aj k dani za psa, uvedie to v jednom priznaní.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2021 môže daňovník podať osobne; poštou alebo elektronicky.

Upozorňujeme však, že elektronické podanie daňového priznania je možné iba u niektorých správcov dane, t. j. iba u tých miest a obcí, ktoré majú túto elektronickú službu zriadenú.

V prípade podania daňového priznania k dani z nehnuteľností elektronicky, je potrebné aby mal daňovník predovšetkým elektronický občiansky preukaz a aktivovaný kvalifikovaný elektronický podpis, ako aj vlastnil čítačku čipových kariet a mal potrebné softvéry.

Ako vypočítať daň z nehnuteľností a aká je lehota na zaplatenie dane z nehnuteľností na rok 2021?

Daňovník v podanom daňovom priznaní k dani z nehnuteľností nevykonáva výpočet dane z nehnuteľností na rok 2021, nakoľko to je úlohou správcu dane. Daňovník je povinný v daňovom priznaní uviesť správne údaje pre výpočet tejto dane, ako je napr. výmera bytu v m2, výmeru pozemku a pod..

Na základe údajov v podanom daňovom priznaní k dani z nehnuteľností, ktoré uvedie daňovník, správca dane vypočíta výšku dane z nehnuteľností, ktorú oznámi daňovníkovi v príslušnom rozhodnutí.

V rozhodnutí uvedie správca dane okrem výšky dane z nehnuteľností aj platobné údaje. Splatnosť dane z nehnuteľností je pritom 15 dní odo dňa nadobudnutia rozhodnutia, pričom správca dane môže určiť aj platenie dane z nehnuteľností v splátkach. V prípade, ak je vyrubená daň z nehnuteľností vyššia ako 33 000 €, správca dane určí platenie tejto dane najmenej v dvoch rovnomerných splátkach.